Chức năng , nhiệm vụ:

  •  Tham mưu, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ, pháp chế, cấp phát thư báo; quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận hoạt động lễ tân, phục vụ, các phương tiện vận tải, bố trí nhân sự phù hợp yêu cầu phát triển của Nhà hát.
  • Quản lý công tác hành chính, xây dựng kế hoạch công tác, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức, quản lý cơ sở vật chất của Nhà hát.
  •  Tham mưu cho Ban lãnh đạo công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hàng năm. Ban hành các văn bản, biểu mẫu thực hiện công tác cải cách hành chính và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện. Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp, Hội nghị.
  •  Tham mưu cho giám đốc về tổ chức bộ máy hoạt động và bố trí nhân sự phù hợp yêu cầu phát triển của nhà hát.
  • Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm và đề xuất phương pháp chi tiêu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn thu khác.
  • Thực hiện công tác kế toán tài chính, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ diễn viên, viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước và qui chế của cơ quan
  • Theo dõi, làm tốt công tác thông tin giữa cơ quan và các đơn vị trong và ngoài nước.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà hát giao.
Nghiêm Thị Nguyệt – Kế toán trưởng

 

Nguyễn Oanh Phương – phó phòng hành chính